Attēli no LNMM 8 suvenīru pastkaršu kolekcijas ar nosaukumu “Konstrukcijas”.

Uz vienas no kartiņām rakstīts:

Gustavs Klucis

(1895, Valmieras apriņķa Ķoniņu pagasts - 1938, Maskava)

  Pasaulslavenais mākslinieks Gustavs Klucis piedzima Latvijā, bet viņa radošā dzīve 20. gadsimta 20.-30. gados aizritēja Maskavā. Gustava Kluča ieguldīums konstruktīvisma estētikas veidošanā, fotomontāžas attīstībā un plakāta mākslas jomā ierindo viņu starp nozīmīgākajiem 20. gadsimta mākslas personībām.

  Gustava Kluča dzīve ir neparastas personības un talantīga mākslinieka stāsts par laikmetu, kas radikāli mainīja visas cilvēces attīstības vēsturi. Gustava Kluča daiļrade mūs iepazīstina ar krievu avangarda mākslu, bet viņa dzīvesstāstā simboliski atklājas daudzo tūkstošu latviešu liktenis, kas bēc boļševiku apvērsuma (oktobra revolūcijas) 1917. gadā palika Krievijā un kļuva par staļina Lielā terora upuriem 1930. gadu beigās.

  1915. gadā, tikai dažus mēnešus pirms tam, kad latviešiem Rīgā atļāva dibināt savus strēlnieku bataljonus cīņai pret vācu iebrucējiem, Rīgas pilsētas mākslas skolas audzēkni Gustavu Kluci iesauca Krievijas impērijas armijā un nosūtija uz Petrogradu. 1917. gada revolūcija spēcīgi ietekmēja gan tolaik tikai 22 gadus vecā jaunekļa politiskos uzskatus, gan noteica viņa ceļu mākslā. Gustavs Klucis brīvprātīgi iestājās 9. Latviešu strēlnieku bataljonā un aktīvi iesaistījās revolūcijas notikumos. Viņa dienesta gaitas turpinājās Ļeņina apsardzē, un 1918. gada martā mākslinieks kopā ar jauno padomju valdību pārcēlās no Petrogradas uz Maskavu.

  No 1918. gada rudens līdz 1921. gadam Gustavs Klucis studēja Maskavas Vhutemas, Augstākajās Mākslinieciski tehniskajās darbnīcās, kur mācījās pie izcilām personībām - Kazmira Maļēviča un Natana Pevznera. Gustava Kluča vēlme “izsmelt visu zināmo mākslas virzienu un “-ismu” izteiksmes formas, lai atbrīvotos no pagātnes nastas, no vecaām mākslas skolām, un radītu jaunu mākslu tagadnei”, likumsakarīgi ieveda viņu konstruktīvisma virziena pionieru vidē. Gustava Kluča 1920. gadu konstrukcijas, daudzfunkcionālo aģitācijas stendu, tribīņu un izstāžu iekārtouma projekti ir izcili funkcionālā dizaina paraugi.

  Padomu varas pirmaos gados konstruktīvisms simbolizēja radošās brīvības uzvaru. Būdams eksperimentētājs un novators, Gustavs Klucis radīja jaunu vizuālā tēla konstruēšanas metodi - fotomontāžu, ko plaši izmantoja žurnālu un grāmatu noformējumā un plakātos. Ienesot krāsainu plakņu kompozīciās fotogrāfijas un lozungu tekstus, mākslinieks nojauca robežu starp abstrakti nosacīto un reālo. Tomēr visai drīz mākslinieciskās konstruēšanas periods pārauga cilvēku dvēseļu inženierijā, un totalitārais padomu režīms sāka izmantot mākslu kā vienu no iedarbīgākajiem propagandas ieročiem. Līdz ar to desmitiem plakāti ar monumentālajiem padomju līderu portretiem un lozungiem, kas aicina pildīt Komunistiskās partijas vadlīnijas un piecgades plānus, šodien ir pretrunīgi vērtēts mākslas mantojums.

  Gustava Kluča lojalitāte padomju varai viņu nepasargāja no traģiska likteņa. 1938. gada 17. janvārī, balstoties uz safabricētu apsūdzību, viņš tika arestēts kā “bruņotas latviešu teroristu organizācijas biedrs” un 26. februārī nošauts Botavas poligonā Maskavā.

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir kļuvis par mājvietu vienai no lielākajām un nozīmīgākajām Gustava Kluča darbu kolekcijām pasaulē, pateicoties dāvinājumam, ko muzejs 1964. gadā saņēma no Gustava Kluča atraitnes, mākslinieces Valentīnas Kulaginas (1902 - 1987).

  Par vienu no Gustava Kluča daiļrades ikonām kļuvusi 1928. gada Vissavienības spartakiādei Maskavā veltītā pastkaršu sērija. Mākslinieks lietojis fotomontāžas paņēmienu, lai būvētu kompozīciju kā kino kadru rindu, kurā nolasāma gan sportistu spriedze, gan dinamiskā kustība. Pastkartē “Daiļlēkšana” redzamie peldkostīmi ir spilgta padomju laikmeta dzīves stila liecība, kas iedvesmojusi radīt Gustavam Klucim veltītu suenīru līniju.

Mākslas zinātniece Iveta Derkusova, Mag. art.

Pictures from LNAM’s souvenier postard collection named “Constructions”.

From one of the cards:

Gustavs Klucis

(1895, district of Ķoniņi in Valmiera region - 1938 Moscow)

World-famous artist Gustavs Klucis was born in Latvia, but his creative life in 1920s and 1930s was spent in Moscow. Gustavs Klucis contribution to the shaping of Constructivism aestetics, to development of the photomontage, as well as his work in the field of poster art rates him among the most important figures of the 20th century art.

  Klucis life is a story of an extraordinary personality and a talanted artist is an epoch of the crucial changes in the history of the whole mankind. Klucis creative work explores entire period of the Russian Avant-garde art while his course of life tells exemplary story common for thousands of Latvians who stayed in Russia after Bolshevik coup (October Revolution) of 1917 and fell victims of the Stalin purges in late 1930s.

  On 1915, only a few months before Latvians in Riga were permitted to found their own riflemen battalions to fight against invades by German forces, a pupil of the Riga City Art School Gustavs Klucis was conscripted into the army of Russian Empire and sent to Petrograd. Revolution of the 1917 heavily influenced then only 22 years old Klucis determining both, his political opinions and further route in art. Klucis voulenteered for duty in the 9th Latvian Riflemen battalion and took part in the October revolution. His military duties countinued serving as Lenin’s guard, and in March of 1918 he transferred from Petrograd to Moscow together with the new Soviet government.

  Since autumn of 1918 till 1921 Klucis studied in Vhutemas, the Higher Art and Technical Studios in Moscow.  His professors were outstanding personalities - Kazmir Malevich and Natan Pevsner. Gustavs Klucis intentions “to exhaust all current directions and “-isms”, and thus to be released from the burden of the past, from the old school, and to find new forms for the present,” naturally draw him to the circles of artists - pioneers of Constructivism. Klucis constructions, projects of multi-functional exhibition and agitation stands and tribines, made in early 1920’s, are masterpieces of the functional design.

  On early years of the soviet power constructivist art was celebrated as a symbol of deliberate creativity. Faithful to experiment and innovations, Klucis introduced a new method in construction of the artistic image - photomontage, what he applied extensively in design of magazines, books and posters. Bringing photography and slogan texts into compositions of the coloured planes, artist broke down the barriers between the abstract and the real. But very soon construction of art images was replaced by engineering of human souls, and totalitarian regime started to exploit art as one of the most powerful propaganda weapons. Hence, printed in edition of tens of thousands, Klucis photomontage posters of 1930s, featuring monumental images of soviet leaders and recalling guidelines of Communist Party and goals of the Five years plan, today remain to be a controversally interpreted art legacy.

  Gustavs Klucis loyalty to the Soviet rule did not save him from the tragic fate. Under false accusation, he was arrested on 17 January 1938 as a “member of an armed Latvian terrorist organisation” and shot at the Butov firing range in Moscow on 26th of February.

  Thanks to the gift of the Gustavs Klucis widow, artist Valentina Kulagina 1902 - 1987) in 1964, the Latvian National Museum of Art houses one of the largest and most important collections of Klucis’ work in the world.

  Among icons of the Gustavs Klucis oeuvre shall be mentioned series of postcards for All-Union Spartakiada in Moscow of 1928. Artist has utilized method of photomontage for creating composition as a sequence of film frames, were both strain and dynamic move of athletes are revealed. Swimming suites, visible on postcard “Swallows (Diving)”, are charecteristic signs of the Soviet style of living - they had inspired to produce a souvenir devoted to art of Gustavs Klucis.

Art historian Iveta Derkusova, M.A.

 1. night-hour reblogged this from graamatas
 2. tapist reblogged this from graamatas
 3. 21yearsinaflannelshirt reblogged this from graamatas
 4. brain-smudge reblogged this from nothing-but-vices
 5. nothing-but-vices reblogged this from embezzledinnocence
 6. embezzledinnocence reblogged this from dooooq
 7. nineangels reblogged this from dooooq
 8. artchiculture reblogged this from iveseentheglory
 9. iveseentheglory reblogged this from chabelijardim
 10. grafistiko reblogged this from squarelifeofcircle
 11. squarelifeofcircle reblogged this from chabelijardim
 12. chabelijardim reblogged this from sixtensason
 13. sixtensason reblogged this from dooooq
 14. dooooq reblogged this from graamatas
 15. tropicalunch reblogged this from graamatas